Kaynakça

1.       Acıpayamlı, Prof. Dr. Orhan: Halkbilim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1978.

2.       Akan, Emin: “Toplumun Müzik Yaşamını Etkilemede Yayın Kurumlarının Rolü”, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1. Müzik Kongresi / Bildiriler, Ankara, Evren Ofset, 1988, s. 329 – 332.

3.       Akıllıoğlu, Serpil, Aysel Aziz, Nuri Çolakoğlu, Nevzat Dağlı, Nurten Görün, Hüdai Bayık, Hilkat Saydamer, Mihriban Tanık (Haz.): Dün’den Bugün’e Radyo-Televizyon, İstanbul, Ajans-Türk Matbaacılık San. A.Ş., 1990.

        4.       Alangu; Tahir: Türkiye Folkloru Elkitabı, İstanbul, Adam Yayıncılık, 1983.

5.       Aristoteles: Politika, Çev. Mete Tunçay, 6. Basım, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2002.

6.       Arseven, Veysel: “Türk Halk Müziğinin Ezgisel Yapısı Üzerine”, I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, C. III, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1977, s. 83-99.

7.       Arseven, Veysel: “Dünya ve Bizde Folklor Araştırmaları”, Veysel Arseven (Vasili Öküzçü) 1919 – 1977, Biyografisi, Makaleleri ve Müzik Eserleri, Ankara, Özkan Matbaacılık Ltd. Şti, 2004, s.143-152.

8.       Arseven, Veysel: “Müziğin Kökeni”, Veysel Arseven (Vasili Öküzçü) 1919 – 1977, Biyografisi, Makaleleri ve Müzik Eserleri, Ankara, Özkan Matbaacılık Ltd. Şti, 2004, s.221-225.

9.       Artun, Erman: Küreselleşme Olgusu Karşısında Halk Kültürü, VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 18-22 Haziran 2001, İçel. (Basılmamış Bildiri).

10.    Ataman, Sadi Yaver: “Halk Musikisinde Çok Seslilik Meselesi”, Türk Folklor Araştırmaları, Sayı 43, Şubat 1953, s. 675-678.

11.    Ataman, Sadi Yaver: “Folklor Konusu Olarak Halk Musikisi ve Oyunları”, Türk Halk Müziği ve Oyunları, C. 1, Sayı 4, Ekim-Kasım-Aralık 1982, s. 147-149.

12.    Ataman, Sadi Yaver:  “Millî Kültür ve Folklor”, Türk Folkloru, Sayı 66, Ocak 1985, s.16-17.

13.    Ataman, Sadi Yaver: Eski Safranbolu Hayatı, Yayına Haz. Süleyman Şenel, İstanbul, Canyiğit Grafik, 2004.

14.    Atılgan, Halil: “Halk Müziğimizde Anonimlik Ve Beste Meselesi”,  IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, C. III, Ankara, Ofset Repromat Matbaası, 1992, s.19-26.

15.    Başarslan, Zekeriya: Türk Halk Müziği ve Oyunlarında Eğitim ve Öğretim Yöntemleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-TV Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1992.

16.    Başgöz, İlhan: İzahlı Türk Halk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul, Ararat Yayınevi, 1968.

17.    Başgöz, İlhan: Türkü, İstanbul, Pan Yayıncılık, 2008.

18.    Baykurt, Şerif:  Türkiye’de Folklor, Ankara, Kalite Matbaası, 1976.

19.    Binyazar, Adnan: Kültür ve Eğitim Sorunları, İstanbul, Varlık Yayınları, 1978.

20.    Boratav, Prof. Dr. Pertev Naili: Türk Halkbilimi II, 100 Soruda Türk Folkloru (İnanışlar, Töre ve Törenler, Oyunlar).  İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1973.

21.    Büyük Larousse  Sözlük ve Ansiklopedisi, 10. Cilt, İstanbul, İnterpress Basın ve Yayıncılık A.Ş., t.y., s.4978.

22.    Büyük Larousse  Sözlük ve Ansiklopedisi, 16. Cilt, İstanbul, İnterpress Basın ve Yayıncılık A.Ş., t.y., s. 8391, 8490.

23.    Cankaya, Özden: Dünden Bugüne Radyo Televizyon (Türkiye’de Radyo-Televizyonun Gelişim Süreci),İstanbul, Beta, 1997.

24.    Cankaya, Özden: “Türkiye’de Radyo Yayıncılığının Öyküsü”, İstanbul Radyosu – Anılar, Yaşantılar, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları -1336, 2000, s. 15-42.

25.    Çağlar, Derya: “Kuruluşunun 72. Yılında Ulusal Seferberlik Ocakları: Halkevleri”, Aydınlık, Sayı 865, 15 Şubat 2004,  s.48-49.

26.    Demirsipahi, Cemil: Türk Halk Oyunları, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: 148, 1975.

27.    Dinç, Ayhan: “İstanbul Radyosu’nun Öyküsü”, İstanbul Radyosu – Anılar, Yaşantılar, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları -1336, 2000.

28.    Duygulu, Melih: (Kişisel Görüşme), Ataköy – İstanbul, 15.10.2005.

29.    Elçin, Şükrü: Halk Edebiyatına Giriş, Kültür Bakanlığı Yayınları: 365, Ankara, Emel Matbaacılık Sanayi, 1981.

30.    Eliot, T.S.: Kültür Üzerine Düşünceler, Çev. Sevim Kantarcıoğlu, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981.

31.    Evliyaoğlu, Sait, Şerif Baykurt: Türk Halkbilimi, Ankara, Ofset Reprodüksiyon Matbaacılık, 1987.

32.    Erol, Mustafa: “Türkiye’deki Bartok”, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1. Müzik Kongresi / Bildiriler, Ankara, Evren Ofset, 1988, s. 572-573.

33.    Etili (Ökten), Can: Cumhuriyet Döneminde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Türk Halk Müziği İlişkileri, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Anabilim Dalı Müzik Tarihi Programı, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1996.

34.    Etili, Can:  “Türk Halk Müziği’nin Araştırılmasına Yönelik Fikirlerin Ortaya Atılması”, Motif, Yıl 5Sayı 19, Ekim-Kasım-Aralık 1999, s. 13-15. 

35.    Etili, Can: “Cumhuriyet’ten Günümüze Türkü Söylemede Kullanılan Yöntemler”, Müzikte 2000 Sempozyumu, Kültür Bakanlığı Yayınları/2575, Ankara, Neyir Matbaacılık, 2001, s. 53–66.

36.    Friedman, Thomas L.: Lexus ve Zeytin Ağacı Küreselleşmenin Geleceği, Çev. Elif Özsayar, 2. Baskı, İstanbul, Boyner Yayınları, 2002.

37.    Gökalp, Ziya: Türkçülüğün Esasları, Yayına Haz. Cengiz Mete, İstanbul, Kum Saati Yayınları, 2001.

38.    Göy, Sühendan: Türk Halk Müziği ve Türk Halk Oyunlarının Televizyonda Tanıtılması, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1980.

39.    Gültaş, Saadet: “Nida Tüfekçi ile Mülâkat -II-“, San’at ve Kültürde Kök, C. 1, Sayı 8, Eylül 1981, s. 18-20.   

40.    Güvenç, Bozkurt: Kültürün ABC’si, 2. Baskı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları: 902, 2002. 

41.    Güvenç, Nazım: Küreselleşme ve Türkiye, İstanbul, Yön Matbaası, 1998.

42.    Haviland, Williams A., Harald E.L. Prins, Dana Walrath, Bunny McBride: Kültürel Antropoloji, Çev. İ. Deniz Erguvan Sarıoğlu, İstanbul, Kaknüs Yayınları, 2008.

43.    Horkheimer, Max, Theodor W. Adorno: Aydınlanmanın Diyalektiği. Felsefi Fragmanlar II, Çev. Oğuz Özügül, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 1996.

44.    Kaya, Doğan: Anonim Halk Şiiri, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, Akçağ Yayınları, 2004.

45.    Kaygısız, Mehmet: Müzik Tarihi / Başlangıcından Günümüze Müziğin Evrimi, 2. Basım, İstanbul, Kaynak Yayınları, 2004.

46.    Kaynar, Ümit: Türk Halk Kültürü ve Halk Müziği, İstanbul, Ege Yayınları, 1996.

47.    Kidd, M.A.: Latin Dictionary, Latin-English, English-Latin, Great Britain, Collins, 1987.

48.    Konfüçyüs: Seçmeler “Lun-yü, Çev. Mehmet Türdeş, 2. Baskı, İstanbul, Morpa Kültür Yayınları Ltd. Şti., 2004.

49.    Ong, Walter J.: Sözlü ve Yazılı Kültür: Sözün Teknolojileşmesi, 2. Baskı, Çev. Sema Postacıoğlu Banon, İstanbul, Metis Yayınları, 1999.

50.    Oransay, Gültekin: “Musikînin toplumla etkileşimi”, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1. Müzik Kongresi/ Bildiriler, Ankara, Evren Ofset, 1988, s. 17-22.

51.    Oskay, Ünsal: Müzik ve Yabancılaşma “Aristo, Huizinga ve Adorno Açısından Bir Önçalışma”, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, 1982.

52.    Oskay, Ünsal: XIX. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri – Kuramsal Bir Yaklaşım-, İstanbul, Der Yayınları, 2000.

53.    Önaldı, Şenel: “Müzik-Toplum Etkileşimi”, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1. Müzik Kongresi/ Bildiriler, Ankara, Evren Ofset, 1988, s. 23-24.

54.    Önder, İzzettin: “Emperyalizme Yol Açılıyor”, Cumhuriyet, 26.10.2004, s.12.

55.    Özbek, Mehmet Avni: “Türk Halk Müziğinin Esasları”, Türk Halk Müziği ve Oyunları, Yıl 3, C. 2, Sayı 14, Nisan-Mayıs-Haziran 1985, s. 515-524.

56.    Özkan, Talip: (Kişisel Görüşme), Şişli – İstanbul, 08.09.2005.

57.    Öztelli, Cahit: Halk Türküleri, 5. Baskıİstanbul, Varlık Yayınevi, 1969.

58.    Öztelli, Cahit: Halk Türküleri / Evlerinin Önü, İstanbul, Doğuş Matbaası,1983, s.12.

59.    Petko Slaveykov, Answers.com. Wikipedia, 2008, (Çevrimiçi) https://www.answers.com/topic/petko-slaveykov, 20.08.2008.

60.    Platon: Devlet III – IV, Çev. Azra Erhat, Türkan Tunga, Yayına Haz. Egemen Berköz, Cumhuriyet Gazetesi Dünya Klasikleri Dizisi:7. İstanbul, Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti., 1998.

61.    “Prof. Dr. Nevzat Gözaydın ile Söyleşi”Milli Folklor. Yıl 18, Sayı 72, 2006, s. 19-22

62.    Rosenthal, M., P. Yudin: Materyalist Felsefe Sözlüğü, Çev. Aziz Çalışlar. İstanbul, Sosyal Yayınlar, 1972.

63.    Saintyves, P.: Folklor Elkitabı, Çev. Bilal Aziz Yanıkoğlu, İstanbul, Haşet Kitabevi, 1951.

64.    Sarısözen, Muzaffer: Türk Halk Musikisi Usulleri, Ankara, Resimli Posta Matbaası Ltd. Şti., 1962.

65.    Say, Ahmet: Müziğin Kitabı. Ankara, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 3. Basım, 2006.

66.    Sözer, Vural: Müzik / Ansiklopedik Sözlük, 4. Basım, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1996.

67.    Spasikov, Nikola: Mysteries in the Balkans. 2006(Çevrimiçi) https://www.maknews.com/html/articles/spasikov/mysteries.htm, 25.09.2008.

68.    Stiglitz, Joseph E.: Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı, Çev. Arzu Taşçıoğlu, Deniz Vural, İstanbul, Plan B, 2002.

69.    Sun, Muammer: Türkiye’nin Kültür-Müzik-Tiyatro Sorunları, Ankara, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayi, 1969.

70.    Şenel, Süleyman: “Türk Halk Musikisinde “Uzun Hava” Tanımları ve Bu Tanımlar Etrafında Ortaya Çıkan Problemler”, IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, C. III, Ankara, Ofset Retromat Matbaası, 1992, s. 287-309.

71.    Şenel, Süleyman: “Cumhuriyet Dönemi’nde Türk Halk Müziği Araştırmaları”,     Folklor/Edebiyat,  Sayı 17, 1999/1, s. 99–128.

72.    Tan, Nail: Folklor (Halkbilimi): Genel Bilgiler, İstanbul, Halk Kültürü, 1985.

73.    Tan, Nail: Folklor (Halkbilimi): Genel Bilgiler, Genişletilmiş 6. Baskı, İstanbul, Kitap Matbaacılık, 2003.

74.    Thorndike, E.L.: Thorndike Junior Illustrated Dictionary, Rev. and Ed. by P.B. Ballard and H.E. Palmer, 12.th Impression, London, University of London Press Ltd., 1974.

75.    Titon, Jeff Todd: “Müzik, Halk ve Geleneksellik”, Çev. Çiğdem Kara, Folklor/Edebiyat,  Sayı 171999/1, s. 59-62.

76.    Tüfekçi, Nida: “Türk Halk Mûsıkîsi”,  San’at ve Kültürde Kök, Yıl 1, Sayı 1, Şubat 1981, s. 14-15.

77.    Tüfekçi, Nida: “Türk Halk Mûsıkîmizde Uzun Havalar ve Kırık Havalar”, San’at ve Kültürde Kök, Yıl 1, Sayı 2, Mart 1981, s. 27.

78.    Tüfekçi, Nida: “Forum/Türkiye’de Müzik Arayışları”, Nokta, 19 Kasım 1984, s.53-57.

79.    “Türkiye’de Devletin Müzik Politikası”, Panel, Leyla Deliorman, Nida Tüfekçi, Sabri Uysal, Sadi Yaver Ataman, Hazırlayan ve Yöneten: H. Zeki Büyükyıldız, Folklor, C. 4, Sayı 2-3(32-33), Haziran – Eylül 1984, s. 21-26.

80.    “Türkiye’de Devletin Müzik Politikası – II: Bölüm”, Panel, Leyla Deliorman, Nida Tüfekçi, Sabri Uysal, Sadi Yaver Ataman, Hazırlayan ve Yöneten: H. Zeki Büyükyıldız, Folklor, C. 4, Sayı 4(34), Ekim-Aralık 1984, s. 21-25.

81.    Urhan, Salih: Öyküleri ve Notalarıyla Gurbet Havaları, İzmir, Özen Ofset, 2004.

82.    Varol, Necdet: “Müzik-Toplum Etkileşimi”, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1. Müzik Kongresi/ Bildiriler, Ankara, Evren Ofset, 1988, s. 28-33.

83.    Williams, Raymond: Kültür, Çev. Suavi Aydın, Ankara, İmge Kitabevi, 1993.

84.    Yedig, Serhan: “Halk Müziğinin İstanbul Beyefendisi Yücel Paşmakçı”, Hürriyet Pazar, 14 Mart 2004, s.15.

85.    Yıldırım, Vural: “Feza Tansuğ ile Söyleşi”, Folklor/Edebiyat, Sayı 17, 1999/1, s. 129-144.

86.    Yönetken, Halil Bedi: “Folklor Dersleri (I)”,  Orkestra, Yıl 9, Sayı 93, Aralık 1970, s.43–54.

87.    Yönetken, Halil Bedi: “Folklor Dersleri (II)”,  Orkestra, Yıl 9, Sayı 94, Ocak 1971, s.42-54.

88.    Yönetken, Halil Bedi: “Folklor Dersleri (III)”,  Orkestra, Yıl 9, Sayı 95, Şubat 1971, s. 25-46.

89.    Yönetken, Halil Bedi: “Folklor Dersleri (IV)”,  Orkestra, Yıl 9, Sayı 97, Nisan 1971, s. 26-55.

90.    Yönetken, Halil Bedi: “Sarısözen’in Son Kitabı Hakkında”, Türk Folklor Araştırmaları, Yıl 15, C. 8, No.: 170, Eylül 1963, s. 3169-3172.

91.    Zaman, Süleyman: Mahzuni Şerif, Yaşamı, Dünya Görüşü, Şiirleri, Ankara, Yeni Doğuş Matbaası, 1997.

MUAYENE ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSUDUR

PROF.DR. H.ZEKİ BÜYÜKYILDIZ,

SAKARYA ÖZEL ADATIP HASTANESİNDE

HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR.


ÖZEL ADATIP HASTANESİ

İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi No:67
(Kazımpaşa yolu üzeri) Serdivan / SAKARYA

Tel. : 0 264 888 1 999
Tel. : 0 264 211 16 00
Faks : 0 264 211 16 61

https://www.adatiphastanesi.com/sakarya/

 

This will close in 65 seconds